ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร1 ชั้น1
 - ห้องกิจการนักเรียน
 - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อาคาร 1 ชั้น 2 
 - กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 - ห้องศูนย์อาเซียน
อาคาร 1 ชั้น 3
 - ห้องศูนย์ภาษา จีน
 - ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น