ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร 2 ชั้น 1 
 - ห้องผู้อำนวยการ
 - ห้องอำนวยการ
 - ห้องแผนงานและประกันคุณภาพ
 - ห้องฝ่ายวิชาการ
 - ห้องประชุม ISO 14001
 - ห้อง ประชุมพวงแสด
อาคาร 2 ชั้น 2 
 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2
 - ห้องพักครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ(ธูรกิจ)