ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร 3 ชั้น 1
 - ห้องพักครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
อาคาร 3 ชั้น 2 
 - ห้องพักครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 - ห้องพักครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
 - ห้องศูนย์ภาษาไทย
 - ห้องศูนย์คณิตศาสตร์