ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารร่มเกล้า(งานแนะแนว)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :