ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
 - ห้องสมุด
 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(ศูนย์วิทยบริการ)