วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นองค์กรคุณภาพ
มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีความเป็นไทย
ภายในปี 2562

ปรัชญาของโรงเรียน
"ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต"
"ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"
"Wisdom is the brightest light in the World"