สำหรับนักเรียนประเมินตนเอง
สำหรับนักเรียนประเมินตนเอง
แบบประเมินสำหรับนักเรียนทุกคนกรอกข้อมูล 6 ด้าน

                             1. ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนรายบุคคล (เฉพาะนักเรียน ม.1,ม.4)
                             2. การคัดกรองรายบุคคล
                             3. แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์(EQ)
                             4. แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง(SDQ)
                             5. แบบวัดความเสี่ยงโรคซึมเศร้า
                             6. แบบประเมินระดับความเครียด