พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ :

1.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล         

2. พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะ ตามมาตรฐานสากล         

5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบคุณภาพ  

เป้าประสงค์   

          1.  นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายด้านผู้เรียนตามมาตรฐานสากล    

       2.  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีคุณภาพ

       3.  ครูและบุคลากร มีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล       

       4.  สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์เกณฑ์คุณภาพของ TQA