คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายสุวิริยะ มังศรี
ประธาน
นายนภดล พันธุ
รองประธาน
นายธนากร ซาวสืบ
รองประธาน
นางสาวอารยา ทองสุวรรณ
เลขานุการ
นางสาวสมฤทัย ยอดปัญญา
เลขานุการ
นางสาวพรภวิษย์ แก้วเกตุ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวกุลกันยา เชาว์เกิดลำ
ฝ่ายวิชาการ
นางสาวเขมวิกา หล้าเป็ง
ฝ่ายวิชาการ
นายปิยะฉัตร บำรุงกุล
ฝ่ายวิชาการ
นางสาวปิยะฉัตร คุณยศยิ่ง
หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์/ชุมชน
นางสาวชนาภัทร ถาปินตา
ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์/ชุมชน
นางสาวกนกวรรณ  ขันสุรินทร์
ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์/ชุมชน
นางสาวนิรชา  สุขพระนพรัตน์
ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์/ชุมชน
นางสาวสุมิตรา ทองพอใจ
ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์/ชุมชน
นายชาญณรงค์ ช่างสม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นายชาคริต เตโชว์
ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นายวิรัท บุญคงวรโชติ
ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นายพิสิษฐ์ แจ่มเจริญลาภ
ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นายอังกฤษ เต็มอรุณรุ้ง
ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นายสุษิระ อมรถกลสุเวช
ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นายศุภณัฐ มงคล
ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นายณัฐพันธุ์ ผ่องสุวรรณ์
ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นายเกียรติศักดิ์ แปงมา
ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นางสาวนิตยา ดวงสนิท
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายศิริชัย สิงห์ดิเรก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวสาวิตรี สาริอาภรณ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวศศิธร ศรีสวัสดิ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวศิรินภา จิณณาสา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวฉัฐณัฐ ก้องณัฐภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวพิไลวรรณ สุขสำราญ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายณัฐพล สอนบาลี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์