การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังเกณฑ์
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังเกณฑ์
คู่มือสำหรับประชาชน การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.56 KB