ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางเวรครูหญิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.74 KB 253
ตารางเวรครูชาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.61 KB 210
โปรแกรม Sketchpad RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 747
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
การประเมินผลงาน/โครงการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 449
ID Plan แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 1253
ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 591.18 KB 89
แบบฟอร์มโครงการ ปีการศึกษา2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 81.69 KB 284
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 99
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 6
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.73 KB 4
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา(2) Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 9
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มโครงการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 339
แบบจัดรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 190 KB 399
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 37.26 KB 515
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 429.12 KB 234
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 485.96 KB 222
แบบจัดรายวิชาของกลุ่มสาระฯ 1-2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 1530
แบบฟอร์มโครงการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา2/58 , 1/59 Word Document ขนาดไฟล์ 78.14 KB 106
แบบฟอร์มหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา2558 Word Document ขนาดไฟล์ 33.22 KB 97
แบบบันทึกผลการเรียน อัพโหลด 11/12/2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 140
แบบฟอร์มประเมินงานโครงการ 58 อัพโหลด 11/12/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 266
หลักสูตรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย Up 7/04/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.07 KB 77
แบบบันทึกผลการเรียน(ปพ.5) ปีการศึกษา 2560 14
พันธสัญญา ปีการศึกษา 2560 55
ผลงานครู
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบปรนัย Kuder - Richardson (KR-21) (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 944.36 KB 341
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบอัตนัย Cronbach ( α coefficient) (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.04 MB 187
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบสอบซ้ำ Pearson (Test Retest) (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.9 MB 169
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบแบ่งครึ่งฉบับ Spearman Brown (test)(ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.7 MB 234
การวิเคราะห์หาอำนาจจำแนกแบบสอบถามด้วยสูตร T-Test (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.96 MB 674
การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของข้อสอบทั้งฉบับ Kuder - Richardson (KR-20)(ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.9 MB 282
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบสอบก่อน-หลังเรียน Pre-Test & Post-Test (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.94 MB 142
การวิเคราะห์ข้อทดสอบโดยใช้ดัชนีเบรนนอน (B-Index) (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.45 MB 250
แบบบันทึกผลการเรียน(ครูสุริยัน พินทอง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.98 MB 113
ปัจจัยที่ทำให้เกิดภูมิอากาศ(ครูสุริยัน พินทอง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.46 MB 43
ภูมิอากาศ&พืชพรรณธรรมชาติ (ครูสุริยัน พินทอง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.44 MB 42
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รายชื่อคณะกรรมการเยาวนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 869 KB 571
ป้ายทะเบียนพรรณไม้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 299
เอกสารหน้า 8 Word Document ขนาดไฟล์ 12.39 KB 162
งานห้องสมุด
Appication สืบค้นหนังสือห้องสมุดโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 70
urlสำหรับเข้าใช้งาน App 172.16.208/webopac/mobile 65
งานกองทุนเพื่อการศึกษา
คุณสมบัติผู้กู้-วิธีการลงทะเบียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.95 MB 144
เอกสารประกอบการกู้ยืม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.65 MB 118