ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โปรแกรม Sketchpad RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 773
ตารางเวรครูชาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.61 KB 234
ตารางเวรครูหญิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.74 KB 281
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
พื้นหลังไฟล์นำเสนอ 15 จุดเน้น Unkown Document ขนาดไฟล์ 387.96 KB 24
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา(2) Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 34
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.73 KB 34
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 30
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 127
แบบฟอร์มโครงการ ปีการศึกษา2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 81.69 KB 309
ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 591.18 KB 114
ID Plan แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 1280
การประเมินผลงาน/โครงการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 476
ฝ่ายวิชาการ
พันธสัญญา ปีการศึกษา 2560 80
แบบบันทึกผลการเรียน(ปพ.5) ปีการศึกษา 2560 36
หลักสูตรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย Up 7/04/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.07 KB 106
แบบฟอร์มประเมินงานโครงการ 58 อัพโหลด 11/12/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 294
แบบบันทึกผลการเรียน อัพโหลด 11/12/2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 168
แบบฟอร์มหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา2558 Word Document ขนาดไฟล์ 33.22 KB 121
แบบฟอร์มโครงการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา2/58 , 1/59 Word Document ขนาดไฟล์ 78.14 KB 133
แบบจัดรายวิชาของกลุ่มสาระฯ 1-2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 1566
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 485.96 KB 250
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 429.12 KB 262
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 37.26 KB 545
แบบจัดรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 190 KB 427
แบบฟอร์มโครงการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 366
ผลงานครู
ภูมิอากาศ&พืชพรรณธรรมชาติ (ครูสุริยัน พินทอง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.44 MB 66
ปัจจัยที่ทำให้เกิดภูมิอากาศ(ครูสุริยัน พินทอง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.46 MB 69
แบบบันทึกผลการเรียน(ครูสุริยัน พินทอง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.98 MB 137
การวิเคราะห์ข้อทดสอบโดยใช้ดัชนีเบรนนอน (B-Index) (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.45 MB 303
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบสอบก่อน-หลังเรียน Pre-Test & Post-Test (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.94 MB 168
การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของข้อสอบทั้งฉบับ Kuder - Richardson (KR-20)(ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.9 MB 868
การวิเคราะห์หาอำนาจจำแนกแบบสอบถามด้วยสูตร T-Test (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.96 MB 705
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบแบ่งครึ่งฉบับ Spearman Brown (test)(ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.7 MB 263
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบสอบซ้ำ Pearson (Test Retest) (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.9 MB 194
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบอัตนัย Cronbach ( α coefficient) (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.04 MB 213
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบปรนัย Kuder - Richardson (KR-21) (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 944.36 KB 368
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เอกสารหน้า 8 Word Document ขนาดไฟล์ 12.39 KB 188
ป้ายทะเบียนพรรณไม้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 324
รายชื่อคณะกรรมการเยาวนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 869 KB 601
งานห้องสมุด
urlสำหรับเข้าใช้งาน App 172.16.208/webopac/mobile 93
Appication สืบค้นหนังสือห้องสมุดโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 94
งานกองทุนเพื่อการศึกษา
เอกสารประกอบการกู้ยืม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.65 MB 141
คุณสมบัติผู้กู้-วิธีการลงทะเบียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.95 MB 168