ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารการประชุมทำแผนปฏิบัติการ-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 288.16 KB 5
สรุปผลการดำเนินโครงการ-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 536 KB 4
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 288.16 KB 5
แบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร Word Document ขนาดไฟล์ 305.5 KB 5
แนวปฏิบัติป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.73 KB 4
โปรแกรม Sketchpad RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 779
ตารางเวรครูชาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.61 KB 240
ตารางเวรครูหญิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.74 KB 286
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 0
พื้นหลังไฟล์นำเสนอ 15 จุดเน้น Unkown Document ขนาดไฟล์ 387.96 KB 29
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา(2) Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 39
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.73 KB 39
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 37
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 132
แบบฟอร์มโครงการ ปีการศึกษา2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 81.69 KB 314
ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 591.18 KB 119
ID Plan แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 1285
การประเมินผลงาน/โครงการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 481
ฝ่ายวิชาการ
พันธสัญญา ปีการศึกษา 2560 86
แบบบันทึกผลการเรียน(ปพ.5) ปีการศึกษา 2560 42
หลักสูตรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย Up 7/04/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.07 KB 114
แบบฟอร์มประเมินงานโครงการ 58 อัพโหลด 11/12/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 300
แบบบันทึกผลการเรียน อัพโหลด 11/12/2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 173
แบบฟอร์มหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา2558 Word Document ขนาดไฟล์ 33.22 KB 128
แบบฟอร์มโครงการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา2/58 , 1/59 Word Document ขนาดไฟล์ 78.14 KB 140
แบบจัดรายวิชาของกลุ่มสาระฯ 1-2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 1571
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 485.96 KB 258
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 429.12 KB 268
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 37.26 KB 550
แบบจัดรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 190 KB 432
แบบฟอร์มโครงการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 371
ผลงานครู
ภูมิอากาศ&พืชพรรณธรรมชาติ (ครูสุริยัน พินทอง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.44 MB 72
ปัจจัยที่ทำให้เกิดภูมิอากาศ(ครูสุริยัน พินทอง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.46 MB 74
แบบบันทึกผลการเรียน(ครูสุริยัน พินทอง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.98 MB 142
การวิเคราะห์ข้อทดสอบโดยใช้ดัชนีเบรนนอน (B-Index) (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.45 MB 322
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบสอบก่อน-หลังเรียน Pre-Test & Post-Test (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.94 MB 173
การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของข้อสอบทั้งฉบับ Kuder - Richardson (KR-20)(ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.9 MB 1180
การวิเคราะห์หาอำนาจจำแนกแบบสอบถามด้วยสูตร T-Test (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.96 MB 713
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบแบ่งครึ่งฉบับ Spearman Brown (test)(ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.7 MB 268
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบสอบซ้ำ Pearson (Test Retest) (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.9 MB 200
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบอัตนัย Cronbach ( α coefficient) (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.04 MB 218
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบปรนัย Kuder - Richardson (KR-21) (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 944.36 KB 373
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เอกสารหน้า 8 Word Document ขนาดไฟล์ 12.39 KB 194
ป้ายทะเบียนพรรณไม้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 329
รายชื่อคณะกรรมการเยาวนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 869 KB 607
งานห้องสมุด
urlสำหรับเข้าใช้งาน App 172.16.208/webopac/mobile 98
Appication สืบค้นหนังสือห้องสมุดโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 101
งานกองทุนเพื่อการศึกษา
เอกสารประกอบการกู้ยืม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.65 MB 147
คุณสมบัติผู้กู้-วิธีการลงทะเบียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.95 MB 173