ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โปรแกรม Sketchpad RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 754
ตารางเวรครูชาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.61 KB 217
ตารางเวรครูหญิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.74 KB 262
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
พื้นหลังไฟล์นำเสนอ 15 จุดเน้น Unkown Document ขนาดไฟล์ 387.96 KB 8
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา(2) Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 18
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.73 KB 16
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 15
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 107
แบบฟอร์มโครงการ ปีการศึกษา2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 81.69 KB 292
ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 591.18 KB 97
ID Plan แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 1263
การประเมินผลงาน/โครงการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 460
ฝ่ายวิชาการ
พันธสัญญา ปีการศึกษา 2560 65
แบบบันทึกผลการเรียน(ปพ.5) ปีการศึกษา 2560 21
หลักสูตรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย Up 7/04/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.07 KB 89
แบบฟอร์มประเมินงานโครงการ 58 อัพโหลด 11/12/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 277
แบบบันทึกผลการเรียน อัพโหลด 11/12/2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 151
แบบฟอร์มหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา2558 Word Document ขนาดไฟล์ 33.22 KB 105
แบบฟอร์มโครงการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา2/58 , 1/59 Word Document ขนาดไฟล์ 78.14 KB 115
แบบจัดรายวิชาของกลุ่มสาระฯ 1-2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 1548
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 485.96 KB 233
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 429.12 KB 246
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 37.26 KB 526
แบบจัดรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 190 KB 408
แบบฟอร์มโครงการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 349
ผลงานครู
ภูมิอากาศ&พืชพรรณธรรมชาติ (ครูสุริยัน พินทอง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.44 MB 50
ปัจจัยที่ทำให้เกิดภูมิอากาศ(ครูสุริยัน พินทอง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.46 MB 51
แบบบันทึกผลการเรียน(ครูสุริยัน พินทอง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.98 MB 120
การวิเคราะห์ข้อทดสอบโดยใช้ดัชนีเบรนนอน (B-Index) (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.45 MB 277
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบสอบก่อน-หลังเรียน Pre-Test & Post-Test (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.94 MB 150
การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของข้อสอบทั้งฉบับ Kuder - Richardson (KR-20)(ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.9 MB 484
การวิเคราะห์หาอำนาจจำแนกแบบสอบถามด้วยสูตร T-Test (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.96 MB 687
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบแบ่งครึ่งฉบับ Spearman Brown (test)(ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.7 MB 245
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบสอบซ้ำ Pearson (Test Retest) (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.9 MB 178
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบอัตนัย Cronbach ( α coefficient) (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.04 MB 197
การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบปรนัย Kuder - Richardson (KR-21) (ครูสุริยัน พินทอง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 944.36 KB 352
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เอกสารหน้า 8 Word Document ขนาดไฟล์ 12.39 KB 171
ป้ายทะเบียนพรรณไม้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 308
รายชื่อคณะกรรมการเยาวนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 869 KB 583
งานห้องสมุด
urlสำหรับเข้าใช้งาน App 172.16.208/webopac/mobile 74
Appication สืบค้นหนังสือห้องสมุดโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 79
งานกองทุนเพื่อการศึกษา
เอกสารประกอบการกู้ยืม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.65 MB 125
คุณสมบัติผู้กู้-วิธีการลงทะเบียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.95 MB 151