ภาพกิจกรรม
"มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐"
นายอุทัย  ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดงาน  "มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐" ประกอบด้วย ๑.กลุ่มสาระฯภาษาไทย นางงามนิตย์ อินทวงศ์  นางอรพินธ์ โพธิ์แก้ว นางรำพร ประดิษฐ์วัฒนกิจ ๒.กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ นางพิมลพรรณ บุญเคลือบ ๓.กลุ่มสาระฯ สังคม นางพัชสิภาณัฐ  พรหมสาขา ณ สกลนคร นางพีรวรรณ  สุนทรวิภาต ๔.กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ นางนงนุช  กองอินทร์ ๕.กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางนัทธมน จุลมานพ ๖.งานแนะแนะ นางบุษบา ญาณสมเด็จ ๗.ลูกจ้างประจำ นางสุมาลี คันทะวงศ์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,20:12   อ่าน 611 ครั้ง