ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอุทัย  ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ พร้อมผู้ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบตามโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Best Practice) และติดตามนโยบายการรับนักเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ในการนี้ นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางจีรฉัตร ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมติดตามเพื่อเก็บข้อมูลของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2561,14:09   อ่าน 388 ครั้ง