ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Kickoff การรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง จัดกิจกรรม Kickoff การรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา 
เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลโลกในสถานศึกษา โดยมี นายอุทัย ขัติวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ  นายวินัย. พลสิทธิ .  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษาโดยมีมาตรการ ดำเนินการในระยะที่ 1 ระยะก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม คือ เพื่อการเฝ้าระวังการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ให้ทราบถึงแนวทางการป้อกันและปราบปรามการเล่นพนันบอลในสถานศึกษาของผู้บังคับใช้กฎหมาย ให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี มีความพร้อมในการชมฟุตบอลโลก 2018 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงพิษภัยของการเล่นการพนันทุกชนิด  เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้แก่ผู้ปกครอง ผู้หลักผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัย  ทุกสาขาอาชีพ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน โดยการลด ละ เลิกการพนัน  ทุกชนิด ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพนันเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านของตนเอง และเป็นพลเมืองดีในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่ หากพบเห็นการพนันเกิดขึ้นที่ใด
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จำนวน 1,170 คน  และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ได้เล็งเห็นความสำคัญ และมีความห่วงใยนักเรียนทุกคน ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งส่วนใหญ่สนใจและคลั่งไคล้กีฬาฟุตบอลอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลโลก 2018 ที่จะเริ่มการแข่งขันในช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศรัสเซียโดยเมื่อมีการแข่งขัน ฟุตบอล ก็มักจะมีการเล่นพนันฟุตบอล ตามมาซึ่งการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันบอลของนักเรียนจะส่งผลในทางลบต่อการเรียนของนักเรียน  โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนเริ่มการแข่งขัน ระยะที่ 2 ระหว่างการแข่งขัน ระยะที่ 3  หลังการแข่งขัน ระยะที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดำเนินการยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ห้ามนักเรียน ข้าราชการครู เล่นการพนันฟุตบอล หากมีปัญหาให้ผู้บริหารสถานศึกษาประสานและส่งข้อมูลไปยังสถานีตำรวจภูธรท้องที่ หรือ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.(ฉก.คศ.สพฐ.) ตลอด 24 ชั่วโมง
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:33   อ่าน 536 ครั้ง