ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรีเชียงใหม่ 2561
โครงการคนดีศรีเชียงใหม่ โดยสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเชิดชูเกียรติให้ครูและนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จำนวน 15 คน โดยมีครู จำนวน 5 คน และนักเรียน จำนวน 10 คน เป็นบุคคลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ 2561 และบุคคลต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ 1 นาย ดังนี้

1. นางกฤษณา           บุญหล่อ
2. นายกิตตินันท์         อทุมชาย
3. นายคณณัฏฐ์          นิธิณัฐนนท์
4. นางฤทัยทิพย์         มานะกิจ
5. นางบงกช              บุญยิ่ง
6. เด็กชายชนุดม        หนักแน่น       ชั้น ม.3/1
7. เด็กหญิงสุธาสินี     โชคนทีสกุล   ชั้น ม.3/1
8. นายวุฒิพงศ์สิริ       ภูคำศักดิ์ดา    ชั้น ม.4/1
9. นางสาวดารุณี        แซ่ม้า            ชั้น ม.4/2
10. นางสาวอังคณา      แซ่เห่อ          ชั้น ม.5/3
11. นายชยากร             วัฒนมนตรี     ชั้น ม.5/2
12. นางสาวกัญญาณัฐ   ขัติยนต์         ชั้น ม.5/3
13. นายสุวิริยะ              มังศรี            ชั้น ม.6/2
14. นายศาตพร             ไชยวุฒิ         ชั้น ม.6/1
15.นางสาวนิรมัย         มูลคำ            ชั้น ม.6/6

และต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่

เด็กชายภูริวัฒน์        เหมยบัว      ชั้น ม.2/5
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,10:49   อ่าน 177 ครั้ง