ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : คุณหญิงสวาท รัตนวราห
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2521-2521
ชื่อ-นามสกุล : นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2521-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสาหร่าย แสงทอง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2526-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แสนไชย
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ อาษา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2532-2535
ชื่อ-นามสกุล : นางพิวัลย์ วิบุลสันติ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายเขียน แสงหนุ่ม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537-2540
ชื่อ-นามสกุล : ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัตน์ เจียตระกูล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543-2544
ชื่อ-นามสกุล : นางปรานอม เชื้อศักดาหงษ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤต วรรณลังกา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต วิชาศิลป์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย ขัติวงษ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน