ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ
รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 62) 12 มิ.ย. 62
รายชือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) (อ่าน 179) 10 มิ.ย. 62
แผนการนิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 14) 25 พ.ค. 62
แนวปฏิบัติกรณีนักเรียนขาดเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 112) 17 พ.ค. 62
ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน หลักสูตรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ปรั (อ่าน 112) 17 พ.ค. 62
ไฟล์เอกสารเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) (อ่าน 693) 16 ส.ค. 61
แบบบันทึกคะแนนนักเรียน (ปพ5) (อ่าน 982) 15 ส.ค. 61
ไฟล์กิจกรรมชุมนุม 2561 (อ่าน 528) 15 ส.ค. 61
พันธสัญญาการเรียนรู้ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 803) 23 พ.ค. 61
ผลการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 (อ่าน 996) 18 พ.ค. 61
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) (อ่าน 813) 02 เม.ย. 61
แจ้งปฏิทินวิชาการปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (ม.3 และ ม.6) (อ่าน 948) 26 ก.พ. 61
ประกาศผลโควตานักเรียน ป.6และ ม.3 (อ่าน 10) 14 ก.พ. 61
แจ้งวันเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 987) 25 ต.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการตัดสิน-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 987) 19 ก.ย. 60
แบบบันทึกผลการเรียน ปพ5 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1054) 07 ก.ย. 60
พันธะสัญญา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1008) 07 ก.ย. 60
แบบฟอร์มแผนการสอน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1492) 31 ก.ค. 60
ไฟล์เล่มบันทึกกิจกรรมชุมนุม (อ่าน 970) 05 ก.ค. 60
สารจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 810) 29 มิ.ย. 60
รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1110) 29 มิ.ย. 60