คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวินัย พลสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2542 โรงเรียนบ้านปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2549 โรงเรียนบ้านช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ครู คศ.1
2551 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม.41 รองผู้อำนวยการ
2554 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมสพม.34 รองผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล