กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฤทัยทิพย์ มานะกิจ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัญชลี ไพยารมณ์

นางปราณี วงค์ชัย

นางบงกช บุญยิ่ง

นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์พรม

นางสาวภาวินี ศรีบุญเรือง
ครูผู้ช่วย