กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุนีย์ แก้วสุพรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไพบูลย์ เพชร์แก้วณา

นางสาววิไลวรรณ สุขจิตต์

นายประภาส กาวารี

นางสุธาสินี ชัยคำหล้า

นายนิกร ครินชัย

นางสาวพิชญา ทิศสารแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายนราศักดิ์ ไชยเรือง