กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนิกร ครินชัย

นางสุนีย์ แก้วสุพรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไพบูลย์ เพชร์แก้วณา

นางสาววิไลวรรณ สุขจิตต์

นางสุธาสินี ชัยคำหล้า

นายประภาส กาวารี

นางสาวพิชญา ทิศสารแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายนราศักดิ์ ไชยเรือง