กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนิกร ครินชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุนีย์ แก้วสุพรรณ

นายไพบูลย์ เพชร์แก้วณา

นางสุธาสินี ชัยคำหล้า

นายประภาส กาวารี

นางสาวพิชญา ทิศสารแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายนราศักดิ์ ไชยเรือง