กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ ลายคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรี

นางสาววารุณี ธรรมขันธ์

นางบุญทิวา ธรรมโม

นางสาวภวรัญชน์ สมศักดิ์

นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน

นางสาวคฑามาศ อรินติ๊บ