กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ ลายคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรี

นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ

นางสาววารุณี ธรรมขันธ์

นางบุญทิวา ธรรมโม

นางสาวภวรัญชน์ สมศักดิ์

นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวคฑามาศ อรินติ๊บ