กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางบุญทิวา ธรรมโม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรี

นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ

นางสาววารุณี ธรรมขันธ์

นางสาวสุดารัตน์ ลายคำ

นางสาวภวรัญชน์ สมศักดิ์

นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน
ครู คศ.3

นางสาวคฑามาศ อรินติ๊บ