กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนันทมาศ เจริญชัยชนะ

นางละมัยพร สิริบรรสพ

นายเอนก อินัง