กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรรณนา จาตุรพาณิชย์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวราภรณ์ วัฒนพงษ์ภรณ์

นางนันทมาศ เจริญชัยชนะ

นางละมัยพร สิริบรรสพ

นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรง

นายเอนก อินัง