กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวราภรณ์ วัฒนพงษ์ภรณ์

นางนันทมาศ เจริญชัยชนะ

นางละมัยพร สิริบรรสพ

นางพรรณนา จาตุรพาณิชย์

นายเอนก อินัง