กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางหทัยภรณ์ หงษ์วิไล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางทัศนีย์ ช่วงโชติ

นายศักดา ไวอัมภา