กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางหทัยภรณ์ หงษ์วิไล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวรรณภา เพชร์แก้วนา

นางทัศนีย์ ช่วงโชติ

นายศักดา ไวอัมภา