กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวรพงษ์ ทองเลิศ

นายคณณัฏฐ์ นิธิณัฐนนท์
ครูผู้ช่วย