กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุขฤทัย เมืองลือ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์

นายกิตตินันท์ อทุมชาย

นางลัดดาวรรณ์ ปิยะวราภรณ์

นางสาวดวงกมล จันทร์พุทธา

นางทิพย์สุนีย์ ชัยศิลบุญ

นางสาวนิภาพรรณ ชวชาติ

นายประสาท บุ้นเชียง

นายไพบูลย์ มณีวรรณ

นางรุจิพร บุญมี

นางสาวจรีรัตน์ เกษฎาพันธ์

นางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุล