ลูกจ้างประจำ

นางสุมาลี คันทะวงศ์

นายอภิรัตน์ จัตตุรัตน์

นายสฐาพร กลชม

นายพิธาน สีน้ำเงิน

นายคนธรรนพ ใจทิพย์