กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์

นางสาวกาญจนา อินต๊ะขัติ

นางสาวณัฐชมน สุขษาเกษ

นางสาวศิระกาญจน์ ธนะจอมสุรางค์

นางสายสุนีย์ กัณชัย

นางเฟื่องฝน บุญทวี

นางกฤษณา บุญหล่อ

นางปิยะดา สมคำ