Home

Kawilawittayalai School is Commited to enhancing student's potencial to be global citizens by providing a world-class standard educational system and implementing high quality management to be the leading organization by 2023

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นองค์กรชั้นนำ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ภายในปี 2571

รางวัล "ชนะเลิศ“ การแข่งขันวิชาการสาธารณสุข (Public Health Contest) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ ประเภทโครงงานวิชาการ ได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ อาคารจุฬาภรณเวชวัฒน์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Well manners disciplined care for the environment

World-Class Standard School

โรงเรียนมาตรฐานสากล

Leader School of Environment

โรงเรียนผู้นำ ด้านสิ่งแวดล้อม

ข่าวสาร - ประกาศรับสมัคร

KWC
NEWS UPDATE

การประชุมคณะกรรมการ เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์

Previous slide
Next slide

นายวินัย พลสิทธิ์ และ นายปิยวัฒน์ คำฟูบุตรกุลพัฒน์ รองผู้บริหารสถานศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เวลา 16:00 น. วันพุธ ที่ 17 กรกฏาคม 2567ณ ห้องประชุมพวงแสด

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ร่วมใจกันจัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2567

Previous slide
Next slide

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ร่วมใจกันจัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2567 ท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า ผู้บริหาร บุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ร่วมใจกันจัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระลึกถึงคุณแห่งสถานศึกษาแหล่งประสาทวิชาและพระคุณของครูทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์วิทยาความรู้ อบรมบ่มเพาะ และสั่งสอนให้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งบรรยากาศภายในโรงเรียนในวันนี้เป็นไปด้วยความรักความอบอุ่นระหว่างนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กับบุคลากรทุกท่านในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
วันไหว้ครู2567 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งแล้ว สำหรับวันไหว้ครูหรือพิธีไหว้ครู ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงความเคารพครูอย่างหนึ่ง มักจะถูกจัดขึ้นในช่วง เดือนมิถุนายนของทุกปี แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นวันพฤหัสบดีแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษานั้นๆ ให้เป็นวันไหว้ครูซึ่งตามสถาบันการศึกษาต่างๆ จะกำหนดให้พิธีไหว้ครูจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ส่วนจะเป็นพฤหัสบดีที่เท่าไรของเดือนก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละสถาบันไม่มีข้อจำกัด วันไหว้ครูนับเป็นวันที่ศิษย์จะได้แสดงถึงคุณธรรมภายในจิตใจ คำว่า“ไหว้ครู”ถึงแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำที่แสนธรรมดาสามัญที่ใครหลายๆ คนต่างเข้าใจกันดีอยู่ แต่จริงๆ แล้ววันไหว้ครูคือวันที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายจะได้แสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก ซึ่งแนวความคิดวันไหว้ครูเกิดขึ้นในที่ประชุมครูทั่วประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2499 จากคำปราศรัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ในขณะนั้น ต่อมาได้มีการจัดงานวันครูขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500

โครงการการศึกษาดูงานของห้องเรียนวิศวกรรมและเทคโนโลยี ม.4-6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567

Previous slide
Next slide

ฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนทางด้าน ICT ได้จัดโครงการการศึกษาดูงานของห้องเรียนวิศวกรรมและเทคโนโลยี ม.4-6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า C3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (เชิงดอย ดอยสะเก็ด) หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีท่านอาจารย์จักรินทร์ ถิ่นนคร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และอาจารย์สาธิต รุ่งสว่าง ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้บรรยายและแนะนำห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งกับทีมงานให้ความรู้ในด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียนและได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีเนื้อหาตามลำดับ ดังนี้ 1. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ 3. ด้านการควบคุม IOT 4. ด้านการเรียนหุ่นยนต์เคลื่อนที่ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการวินัย พลสิทธิ์ได้กล่าวขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้แก่นักเรียนและการแสดงความรู้สึกของตัวแทนนักเรียนพร้อมทั้งได้ถ่ายรูปร่วมกัน

งานมหกรรมวิชาการ 46ไอซีที กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ไอซีที และเครือข่าย “46ICT จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี​ และนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Previous slide
Next slide

งานมหกรรมวิชาการ 46ไอซีที กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ไอซีที และเครือข่าย “46ICT จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี​ และนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายอัมพร พินะสา​ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ ดร.ขนิษฐา ทองเลิศ​ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ กล่าต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการพูลศักดิ์ จิตสว่าง ประธานกลุ่มโรงเรียนผู้นำ​ 46ไอซีที และเครือข่าย กล่าวรายงานการจัดงาน ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า​ ได้นำ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมงาน และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านไอซีที คอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

รางวัลชนะเลิศสื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสนอ

Previous slide
Next slide

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนเก่ง 🧡 คุณครูอนุวัช อนวัช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ปลาย เนื่องในการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ict โรงเรียนในฝันและเครือข่ายประจำปี 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี

Previous slide
Next slide

ท่านผู้อำนวยการ มงคล กาเหว่า นำคณะผู้บริหารและครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ การนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี CODING Achievement จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดย นายทัพท์เทพ ลิอุบลภักดิ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ นายนราศักดิ์ ไชยเรือง ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ นางสาวอรอุมา กงไกรราช ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพวงแสด

kwc Tiktok

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว 

@kawilawittayalai

เรียน ....ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประสานจัดกิจกรรม kiddee ค่ายยุวชนต้นกล้าคุณธรรมกับ มูลนิธิยังมีเรา ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คิดดีแคมป์ ภาคเหนือ จำนวน 40 คน มีกำหนดจัดในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2567 ได้มีมูลนิธิยังมีเรา และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มอบหมายให้โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็น สถานที่ในการจัดกิจกรรม Roadshow. ในวันที่ 27 พฤษภาคม 67 เวลา 14.00-15.30 น.โดยสำนักงานเขตที่ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เรียบร้อย โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ดังนี้ 1.ค่ายอรมยมเยาวชนเรื่องจริยธรรมคุณธรรม และภัยไซเบอร์ครับเสวนา ภาคเหนือ จำนวน 40 คน ค่ายจัดวันที่ 25-27 พค. 67 2.กิจกรรม Roadshow. จัดวันที่ 27 พฤษภาคม 67 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เวลา 14.00-15.30 น. #🧡🧡🧡 #tiktokuni #กิจกรรม #กิจกรรมเด็ก #ประชาสัมพันธ์โรงเรียน #สพม #เชียงใหม่ #ประชาสัมพันธ์โรงเรียน #โรงเรียนของเราน่าอยู่ #สพฐ

♬ เสียงต้นฉบับ - โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย - โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
@kawilawittayalai

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า ฝ่ายบริหาร และคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเมืองมายวิทยา จังหวัดลำปาง โดยมี ผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี พัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร และคณะครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา เข้าศึกษาดูงานการบริหารศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษา #🧡🧡🧡 #ประชาสัมพันธ์โรงเรียน #สพม #เชียงใหม่ #โรงเรียนของเราน่าอยู่ #มัธยม #สพฐ #เรียนดีมีความสุข #kwc #โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

♬ เสียงต้นฉบับ - โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย - โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

นวัตกรรมการศึกษา

Educational Innovation

Online Free กับ เคมี Kru.โอ๋

"ใช้ทฤษฎี Constructivism เป็นทฤษฎีที่เน้นผู้เรียน ผู้สร้างองค์ความรู้ด้วย จัดการเรียนการสอนเน้นประสบการณ์เรียนรู้เอง จากประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาองค์ความรู้ด้วยตนเอง และครูเป็นผู้สร้างความรู้และชี้แนวทาง" คุณครูณัฐกานต์ จอมขันเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Phisics KruBEVER

"คุณครูวารุณี ธรรมขันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

Chem is try by ครูแอน

คุณครูแอน

Kru Korraphat

สื่อการเรียนการสอน คุณครูกรภัทร์ สมบัติโพธิกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

kwc Gallery

Scroll to Top

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โทร.053-247724

รอบโควตา '67