ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ปฏิบัติหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการครู   และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย

นายมงคล กาเหว่า

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย Email : kawila34@gmail.com โทรศัพท์ : 09 7996 3678

นายวินัย พลสิทธิ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ Email : kawila34@gmail.com โทรศัพท์ : 08 1972 1582

นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการและบริหารงานทั่วไป Email : kawila34@gmail.com โทรศัพท์ : 06 3792 4848

นายปิยวัฒน์ คำฟูบุตรกุลพัทธ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ Email : kawila34@gmail.com โทรศัพท์ : 0629592523
Scroll to Top

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โทร.053-247724

รอบโควตา '67