ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2521 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านต้นขาม ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด 67 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวาที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเดิม เป็นที่ดินของค่ายกาวิละ หรือจังหวัด ทหารบกเชียงใหม่ นางสวาท รัตนวราผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับมอบหมายจากกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นตัวแทนดำเนินการเจรจา ขอที่ดินดังกล่าว จากพลตรีจวน วรรณรัตน์ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ในปีพ.ศ. 2518 ทางกระทรวงกลาโหม ก็ได้ อนุญาตให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยืมที่ดินนี้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่และปีพ.ศ.2519 กรมสามัญศึกษาได้กำหนดแผนผังของโรงเรียน เสนอกรมธนารักษ์ สำหรับชื่อของโรงเรียน ได้ตั้งตามพระนามของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ คือพระเจ้ากาวิละจึงได้ชื่อว่า“โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย” โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2521 เปิดสอนชั้น ม.ศ.1 จำนวน 4 ห้องเรียน โดยทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ และชั้น ม.1 จำนวน 4 ห้องเรียน ทำการสอนอยู่ที่วัดท่าสะต๋อย มีครูทำการสอน 18 คน ภารโรง 2 คน ปัจจุบันโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดกลางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีการพัฒนาเยาวชนไปสู่สังคม ที่มีคุณภาพและเพื่อให้เป็น สถาบันการศึกษาหลักของจังหวัดเชียงใหม่สมดังเจตนารมณ์ ที่ได้ตั้งไว้นับตั้งแต่ได้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นต้นมา

ภารกิจของโรงเรียน

จัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียน กาวิละวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 451 ถนน มหิดล ตำบล ท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000 โทรศัพท์ (053) 244628 (053) 247724 โทรสาร (053) 246166 e-mail kawila.chiangmai@gmail.com website http://www.kwc.ac.th สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 34 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติโรงเรียน

History

ภาพในอดีต..

Scroll to Top

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โทร.053-247724

รอบโควตา '67