นายมงคล กาเหว่า

ตำแแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย email : kawila34@gmail.com
โทรศัพท์ : 09 7996 3678

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวินัย พลสิทธิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ email : kawila34@gmail.com โทรศัพท์ : 08 1972 1582

นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่

รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายกิจการและบริหารงานทั่วไป email : kawila34@gmail.com โทรศัพท์ : 06 3792 4848

นางสาวกาญจนา พรหมซาว

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ email : kawila34@gmail.com โทรศัพท์ : 09 4830 1156

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นางสุมาลี ศรีจันทร์พรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจรรยา บุญเป็ง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฤทัยทิพย์ มานะกิจ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางภวรัญชน์ อินัง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวคฑามาศ อรินติ๊บ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวฉัตรสุดา ญาณะโค

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุมาลี ศรีจันทร์พรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจันทนา สุปิณะ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวสุดารัตน์ ลายคำ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุทธิดา ใส่ยะ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศรา ต๊ะมัง

ตำแหน่ง ครู

นางสาวภาวิณี จันทร์หอม

ตำแหน่ง ครู

นายกิตตินันท์ อทุมชาย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภาวิษย์พร กสิกุล

ตำแหน่ง ครู

นางสาววารุณี ธรรมขันธ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฤทัยทิพย์ มานะกิจ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุวัฒน์ อนวัช

ตำแหน่ง ครู

นางสาวฤทัยทิพย์ มานะกิจ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายศุภชัย ศรศักดา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ กำปั่นทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายเอนก อินัง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวชิตนาฏ เคนจัตุรัส

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางนันทมาศ เจริญชัยชนะ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวฤทัยทิพย์ มานะกิจ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสุมาลี ศรีจันทร์พรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุมาลี ศรีจันทร์พรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจรรยา บุญเป็ง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางจรรยา บุญเป็ง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฤทัยทิพย์ มานะกิจ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฤทัยทิพย์ มานะกิจ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสุธาสินี ชัยคำหล้า

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายจักรพันธ์ คุณา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวจีรวรรณ จินาฟู

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายวศิลป์ สิทธิปัญญา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุนีย์ แก้วสุพรรณ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิริรัฐ รัชรินทร์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวสิรินทิพย์ ทำปวน

ตำแหน่ง ครู

นายนิกร ครินชัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายพิณ ถาวร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวฤทัยทิพย์ มานะกิจ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายทินวุฒิ นาคจร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางปิยะดา สมคำ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนา อินต๊ะขัติ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางกฤษณา บุญหล่อ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกฤษณา พิมพ์ศรี

ตำแหน่ง ครู

นางสาวอัชชุมณี ศรีธิ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางเฟื่องฝน บุญทวี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอำภา พนาศิลาลาด

ตำแหน่ง ครู

นายประเสริฐ บุญสม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวสุพัสตร์ จันทร์แดง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญชริญา พงศ์นภดล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายณรงค์ นุภาพ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นาย ศักดา ไวอัมภา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางทัศนีย์ ช่วงโชติ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การงานอาชีพ

นางปาลิดา จันทร์พุทธา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายธีรภพ ส่งศรี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายกฤตานน กันทะมาลา

ตำแหน่ง ครู

งานสนับสนุน

นางวณิชชา วงค์ปทุม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Scroll to Top

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โทร.053-247724

รอบโควตา '67